Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy

THÔNG BÁO (Về việc thay đổi phòng học tại Giảng đường D ngày 12/6/2017) (09/06/2017)
Về việc thay đổi phòng học tại Giảng đường D ngày 12/6/2017


 

          Để phục vụ cho kế hoạch bảo vệ luận án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 45 vào ngày 12 tháng 6 năm 2017.

          Nhà trường thông báo về việc thay đổi tạm thời  phòng học của một số lớp học phần tại giảng đường D sang các phòng học khác (có danh sách kèm theo).

          Sau thời gian trên, các lớp học phần tiếp tục triển khai tại giảng đường D theo kế hoạch.

          Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị các đơn vị có liên quan, giảng viên, sinh viên phối hợp triển khai đảm bảo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.

          Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phòng học đề nghị các đơn vị có liên quan, giảng viên, sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo để phòng tổng hợp và trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

KẾ HOẠCH THAY ĐỔI TẠM THỜI PHÒNG HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN

TẠI GIẢNG ĐƯỜNG D NGÀY 12/6/2017

 

(kèm theo thông báo số:            /TB-ĐT ngày 09/6/2017)

TT

Phòng học

Học phần

Tiết

Phòng chuyển đến

1

D301

Hóa phân tích N01

1-2

B8

2

Bệnh lý học thú y N01

3-5

3

Hóa sinh động vật N02

6-7

4

Bệnh truyền nhiễm thú y N01

8-10

5

D302

Di truyền động vật N01

1-2

B13

6

Đa dạng sinh học N01

6-7

7

Hóa học N05

8-10

8

D303

Khí tượng nông nghiệp N01

1-2

B14

9

Đánh giá đất N01

3-5

10

Phát triển cộng đồng N01

6-7

11

Quan trắc và phân tích môi trường N01

8-10

12

D402

Chăn nuôi N01

1-2

B15

13

Xác suất thống kê N01

3-5

14

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) N01

6-7

15

Xác suất thống kê N02

8-10

16

D403

Côn trùng lâm nghiệp N01

1-2

A403

17

Kinh tế vi mô I

6-7

18

Lịch sử các học thuyết kinh tế N01

8-10

19

D404

Di truyền thực vật N01

1-2

A404

20

Tiếng anh 1 N01

3-5

21

Nhà nước và pháp luật N01

6-7

22

Tiếng anh 1 N02

8-10

23

D401

 

Giải phẫu động vật N02

3-5

B9

24

Bệnh cây lâm nghiệp N01

6-7

25

Trắc địa I N01

8-10

26

D405

Hóa học N01

1-2

B10

27

Sinh lý thực vật N01

3-4

28

Hóa học N02

6-7

29

Sinh thái rừng N01

8-9

30

D501

Phương pháp tiếp cận khoa học N01

1-2

B11

31

Toán cao cấp N01

3-4

32

Sinh học đại cương N01

6-7

33

Tư tưởng Hồ Chí Minh N01

8-9

34

D502

Sinh học phân tử N01

1-2

B12

35

Vật lý N01

3-4

36

Sinh học phân tử N02

6-7

Ghi chú: Sau ngày 12/6/2017 các lớp học phần trên tiếp tục triển khai theo kế hoạch tại giảng đường D.

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 110

Lượt truy cập: 208334